Biocon Biologics  /  Cookie Policy
The Cookie Policy was Last Updated on August 23, 2023

This Cookie Policy explains how Biologics Limited and its affiliates and subsidiaries (collectively, “Biocon Biologics”, “we”, “us” or “our”) use cookies and similar technologies in connection with our Services, including tools such as web beacons and tracking pixels. This Cookie Policy refers to all these technologies collectively as “cookies.”

You are free to set your browser or operating system settings to limit or decline cookies which are not necessary for the functioning of our websites, but by doing so, you may not be able to use certain features on our websites or take full advantage of all of our offerings.

In certain circumstances, we collect personal information about you through these cookies which may include your IP address, information about the way you use our websites, your choice of Internet browser, the type of device you’re accessing our websites from and where you are in the world. Please read our Privacy Policy to understand our privacy practices regarding our collection and use of such personal information.

1. What are cookies?

Cookies are small text files placed onto your device (computer, mobile phone, etc) by certain websites that you visit or e-mails that you open and generally collect standard internet log information and visitor behaviour information. They are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the website.

Cookies can be ‘first-party’ or ‘third-party’ depending on the domain that sets them. First-party cookies are set by us and information collected from these cookies is used by us in accordance with the terms of this Cookie Policy and our Privacy Policy. Third-party cookies are set by third parties and information is collected and used in accordance with those parties’ privacy policies. Our websites use both persistent and session cookies:

 • Session Cookies. These cookies are temporary cookies that remain on your computer or device until you leave our websites. They allow our websites to link your actions during a browser session. We may use these for a variety of purposes such as remembering what you clicked on, on the previous page visited. A session starts when a user opens a browser window and ends when the browser window is closed, following which all session cookies expire and are deleted;
 • Persistent Cookies. These cookies remain on your device for much longer or until you manually delete them (how long the cookie remains on your device will depend on the duration or “lifetime” of the specific cookie, as well as your browser settings). Persistent cookies may be used for a variety of purposes including remembering users’ preferences and choices when using a site or to target advertising.

2. Cookies we use

We use different types of cookies as set out below:

 • Strictly Necessary Cookies: These cookies are necessary for our websites to function correctly. They enable you to move around our websites and use our website features. Without these cookies, you would not be able to navigate between pages or use certain core features of our websites. As these cookies are necessary for the provision of our websites and Services to you, we do not require your consent for their use. You can set your browser to block or alert you about Strictly Necessary Cookies, but if you do so, some parts of the websites may not work.
 • Analytics Cookies: These cookies help us understand how you interact with our websites by providing information such as the pages visited, the time spent on the websites, and any issues encountered, such as error messages. The information these cookies collect are for the purposes of generating aggregated statistics and they help us improve the way our websites work. Where required by law, we will obtain your consent before placing Analytics Cookies on your device.
 • Functionality Cookies: These cookies allow our websites to remember if you have previously visited our websites or the choices you make on our websites (such as your user-name, language, region or preferences) to provide a more personalised online experience. Where required by law, we will obtain your consent before placing Functionality Cookies on your device.
 • Advertising Cookies: These cookies are used to deliver content that is more relevant to you and your interests. They may be used to deliver targeted advertising or to limit the number of times you see an advertisement. They help us measure the effectiveness of advertising campaigns on our websites and may also result in your seeing advertisements for some of our products you may be interested in when visiting other websites or apps. We may share this information with third parties, including advertisers. Where required by law, we will obtain your consent before placing Advertising Cookies on your device.
 • Email Interaction Technology: Our emails may contain web beacons to tell us whether they are opened and verify any clicks through to links within an email. We (or our marketing service provider on our behalf) use this information to help us understand how an email campaign performed, what types of emails and content our recipients find interesting, and what actions our recipients took, so we can improve our email campaigns in the future and make our emails more relevant to our recipients. If you do not wish the web beacon to be downloaded onto your device, you should select to receive emails from us in plain text rather than HTML.

Please see the cookie preferences for more details on the cookies we use.

3. How can you control the use of cookies?

Depending on where you access the Services from, you may be presented with a cookie banner or other tool to provide permissions prior to cookies other than Strictly Necessary Cookies being set. In this case, we will only set these cookies with your consent.

You can also limit tracking by:

 • Blocking cookies on your browser. Most browsers let you remove or reject cookies, including cookies used for interest-based advertising. To do this, follow the instructions in your browser settings. Please see the links below for instructions on how to turn off or delete cookies on popular browsers. If you disable or delete cookies, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit the website and some functionalities may not work.

For more information on cookies and how they can be managed and deleted please visit www.allaboutcookies.org or www.networkadvertising.org/choices.

 • Blocking advertising ID use in your mobile settings.Your mobile device settings may provide functionality to limit use of the advertising ID associated with your mobile device for interest-based advertising purposes.
 • Using privacy plug-ins or browsers.You can block our services from setting cookies by using a browser with privacy features, like Brave, or installing browser plugins like Privacy Badger, DuckDuckGoGhostery or uBlock Origin, and configuring them to block third party cookies/trackers.
 • Platform opt outs.The following  platforms offer opt out features that let you opt out of use of your information for interest-based advertising:

Note that because these opt-out mechanisms are specific to the device or browser on which they are exercised, you will need to opt out on every browser and device that you use.

4. Changes to our Cookie Policy

We keep our Cookies Policy under regular review, and we will place any updates on this website.

5. Contacting us

If you have any questions about our Cookie Policy or information practices, please feel free to contact us by email at privacy@bioconbiologics.com or write to us using the following details:

Ethics & Compliance Department
Biocon House, Tower 3, Semicon Park
Hosur Road, Electronics City Phase II
Bangalore-560100, India

Zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány 23. srpna 2023.

Tyto zásady používání souborů cookie vysvětlují, jak společnost Biologics Limited a její přidružené a dceřiné společnosti (souhrnně „Biocon Biologics“, „my“, „nás“, „naše“ apod.) používají soubory cookie a podobné technologie v souvislosti s našimi službami, včetně nástrojů, jako jsou webové majáky a sledovací pixely. Tyto zásady používání souborů cookie označují všechny tyto technologie souhrnně jako „soubory cookie“.

Můžete nastavit svůj prohlížeč nebo operační systém tak, aby omezoval nebo odmítal soubory cookie, které nejsou nezbytné pro fungování našich webových stránek, ale tím nebudete moci používat určité funkce na našich webových stránkách nebo plně využívat všech našich nabídek.

Za určitých okolností shromažďujeme osobní údaje o vás prostřednictvím těchto souborů cookie, které mohou zahrnovat vaši IP adresu, informace o způsobu, jakým používáte naše webové stránky, váš výběr internetového prohlížeče, typ zařízení, ze kterého přistupujete na naše webové stránky, a kde se nacházíte na světě. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli našim postupům v oblasti ochrany osobních údajů, které se týkají shromažďování a používání takových osobních údajů.

1. Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé textové soubory umístěné do vašeho zařízení (počítač, mobilní telefon atd.) určitými webovými stránkami, které navštívíte, nebo e-maily, které otevřete, a obecně shromažďují standardní informace o internetovém protokolu a informace o chování návštěvníků. Jsou široce používány za účelem zefektivnění nebo fungování webových stránek a poskytování informací majitelům webových stránek.

Soubory cookie mohou být „první strany“ nebo „třetí strany“ v závislosti na doméně, která je nastavuje. Soubory cookie první strany nastavujeme my a informace shromážděné z těchto souborů cookie používáme v souladu s podmínkami těchto zásad používání souborů cookie a našich zásad ochrany osobních údajů. Soubory cookie třetích stran nastavují třetí strany a shromažďování a používání informací probíhá v souladu se zásadami ochrany osobních údajů těchto stran. Naše webové stránky používají trvalé i relační soubory cookie:

 • Relační soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou dočasné soubory cookie, které zůstávají ve vašem počítači nebo zařízení, dokud neopustíte naše webové stránky. Umožňují našim webovým stránkám propojit vaše akce během relace prohlížeče. Můžeme je použít pro různé účely, například zapamatování si toho, na co jste klikli na předchozí navštívené stránce. Relace se spustí, když uživatel otevře okno prohlížeče, a skončí, když se okno prohlížeče zavře, a poté všechny soubory cookie relace vyprší a jsou odstraněny;
 • Trvalé soubory cookie. Tyto soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (jak dlouho soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení, závisí na době trvání nebo „životnosti“ konkrétního souboru cookie a také na nastavení prohlížeče). Trvalé soubory cookie mohou být používány k různým účelům, včetně zapamatování si preferencí a voleb uživatelů při používání webu nebo za účelem cílení reklamy.

2. Soubory cookie, které používáme

Používáme různé typy souborů cookie, jak je uvedeno níže:

 • Nezbytně nutné soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správnou funkci našich webových stránek. Umožňují vám pohybovat se po našich webových stránkách a používat funkce našich webových stránek. Bez těchto souborů cookie byste nemohli procházet mezi stránkami nebo používat určité základní funkce našich webových stránek. Vzhledem k tomu, že jsou tyto soubory cookie nezbytné pro poskytování našich webových stránek a služeb, nevyžadujeme váš souhlas s jejich používáním. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval nebo vás upozornil na nezbytně nutné soubory cookie, ale pokud tak učiníte, některé části webových stránek nemusí fungovat.
 • Analytické soubory cookie: Tyto soubory cookie nám pomáhají porozumět tomu, jak komunikujete s našimi webovými stránkami, a poskytují nám informace, jako jsou navštívené stránky, čas strávený na webových stránkách a případné problémy, které nastanou, jako například chybová hlášení. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, slouží ke generování souhrnných statistik a pomáhají nám zlepšovat způsob fungování našich webových stránek. Pokud to požaduje legislativa, získáme před umístěním analytických souborů cookie do vašeho zařízení váš souhlas.
 • Funkční soubory cookie: Tyto soubory cookie umožňují našim webovým stránkám zapamatovat si, zda jste již dříve navštívili naše webové stránky, nebo volby, které jste na našich webových stránkách učinili (jako je vaše uživatelské jméno, jazyk, region nebo preference), aby vám poskytly více přizpůsobené online prostředí. Pokud to požaduje legislativa, získáme před umístěním funkčních souborů cookie do vašeho zařízení váš souhlas.
 • Reklamní soubory cookie: Tyto soubory cookie se používají k poskytování obsahu, který je relevantnější pro vás a vaše zájmy. Mohou být použity k poskytování cílené reklamy nebo k omezení počtu zobrazení reklamy. Pomáhají nám měřit efektivitu reklamních kampaní na našich webových stránkách a mohou také vést k tomu, že uvidíte reklamy na některé z našich produktů, které by vás mohly zajímat, když navštívíte jiné webové stránky nebo aplikace. Tyto informace můžeme sdílet s třetími stranami, včetně inzerentů. Pokud to požaduje legislativa, získáme před umístěním reklamních souborů cookie do vašeho zařízení váš souhlas.
 • Technologie e-mailové interakce: Naše e-maily mohou obsahovat webové signály, které nás informují o tom, zda byly otevřeny, a ověřují případná kliknutí na odkazy v e-mailu. My (nebo náš poskytovatel marketingových služeb naším jménem) používáme tyto informace, abychom lépe porozuměli tomu, jak se e-mailová kampaň uskutečnila, jaké typy e-mailů a obsahu naši příjemci považují za zajímavé a jaké kroky podnikli, abychom mohli v budoucnu vylepšit naše e-mailové kampaně a učinit naše e-maily relevantnějšími pro naše příjemce. Pokud si nepřejete, aby se webový signál stahoval do vašeho zařízení, měli byste si zvolit, že od nás chcete dostávat e-maily v prostém textu namísto HTML.

Další podrobnosti o souborech cookie, které používáme, naleznete v předvolbách souborů cookie.

3. Jak můžete používání souborů cookie kontrolovat?

V závislosti na tom, odkud ke službám přistupujete, se vám může zobrazit banner se soubory cookie nebo jiný nástroj, který vám umožní udělit povolení před nastavením jiných než nezbytně nutných souborů cookie. V takovém případě nastavíme tyto soubory cookie pouze s vaším souhlasem.

Sledování můžete také omezit:

 • Blokováním souborů cookie ve vašem prohlížeči. Většina prohlížečů vám umožňuje odstranit nebo odmítnout soubory cookie, včetně souborů cookie používaných pro zájmově orientovanou reklamu. Postupujte podle pokynů v nastavení prohlížeče. Na níže uvedených odkazech naleznete pokyny k vypnutí nebo odstranění souborů cookie v oblíbených prohlížečích. Pokud však zakážete nebo odstraníte soubory cookie, budete možná muset ručně upravit některé předvolby při každé návštěvě webových stránek a některé funkce nemusí fungovat.

Další informace o souborech cookie a o tom, jak je lze spravovat a odstraňovat, naleznete na adrese www.allaboutcookies.org nebo www.networkadvertising.org/choices.

 • Blokováním používání reklamních ID ve vašem mobilním nastavení. Nastavení vašeho mobilního zařízení může poskytovat funkce omezující používání reklamního ID přidruženého k vašemu mobilnímu zařízení pro reklamní účely založené na zájmech.
 • Používáním zásuvných modulů (plug-ins) nebo prohlížečů pro ochranu osobních údajů. Naše služby můžete zablokovat v nastavení souborů cookie pomocí prohlížeče s funkcemi ochrany osobních údajů, jako je Brave, nebo instalací pluginů prohlížeče, jako je Privacy Badger, DuckDuckGo, Ghostery nebo uBlock Origin, a nastavit je tak, aby blokovaly soubory cookie / sledovače třetích stran.
 • Odhlášením z platformy. Následující platformy nabízejí funkce pro odhlášení, které vám umožňují odhlásit se z používání vašich údajů pro zájmově orientovanou reklamu:

Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že tyto mechanismy odhlášení jsou specifické pro zařízení nebo prohlížeč, na kterém jsou používány, budete se muset odhlásit v každém prohlížeči a zařízení, které používáte.

4. Změny našich zásad používání souborů cookie

Naše zásady používání souborů cookie pravidelně kontrolujeme a veškeré aktualizace umístíme na tyto webové stránky.

5. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo komentáře týkající se těchto zásad používání souborů cookie nebo postupů souvisejících s informováním, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese privacy@bioconbiologics.com nebo nám napište na následující adresu:

Ethics & Compliance Department
Biocon House, Tower 3, Semicon Park
Hosur Road, Electronics City Phase II
Bangalore-560100, Indie

Die Cookie-Richtlinie wurde zuletzt am 23. August 2023 aktualisiert

In dieser Cookie-Richtlinie wird erläutert, wie Biologics Limited und seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (zusammenfassend als „Biocon Biologics“, „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet) Cookies und ähnliche Technologien in Verbindung mit unseren Diensten verwenden, einschließlich Tools wie Web-Beacons und Zählpixel. Diese Cookie-Richtlinie bezieht sich auf all diese Technologien, die zusammenfassend als „Cookies“ bezeichnet werden.

Es steht Ihnen frei, Ihre Browser- oder Betriebssystemeinstellungen so zu konfigurieren, dass Cookies, die für die Funktionsweise unserer Websites nicht erforderlich sind, eingeschränkt oder abgelehnt werden. Dadurch können Sie jedoch möglicherweise bestimmte Funktionen auf unseren Websites nicht nutzen oder unsere Angebote nicht vollumfassend in Anspruch nehmen.

Unter bestimmten Umständen erfassen wir über diese Cookies personenbezogene Daten von Ihnen, darunter Ihre IP-Adresse, Informationen darüber, wie Sie unsere Websites nutzen, die Wahl Ihres Internetbrowsers, die Art des Geräts, von dem aus Sie auf unsere Websites zugreifen, und wo auf der Welt Sie sich befinden. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie, um unsere Datenschutzpraktiken in Bezug auf die Erfassung und Verwendung personenbezogener Daten durch uns zu verstehen.

1. Was sind Cookies?

Cookies sind kleine Textdateien, die von bestimmten Websites, die Sie besuchen, oder E-Mails, die Sie öffnen, auf Ihrem Gerät (Computer, Mobiltelefon usw.) abgelegt werden und in der Regel Standard-Internetprotokolldaten und Informationen zum Besucherverhalten sammeln. Sie werden häufig verwendet, um die Funktion von Websites zu gewährleisten oder effizienter zu gestalten, aber auch, um Informationen für die Eigentümer der Website bereitzustellen.

Cookies können in Abhängigkeit von der Domain, die sie platziert, „Erstanbieter“-Cookies oder „Drittanbieter“-Cookies sein. Wir platzieren Erstanbieter-Cookies. Die von diesen Cookies erfassten Informationen werden von uns gemäß den Bedingungen dieser Cookie-Richtlinie und unserer Datenschutzrichtlinie verarbeitet. Drittanbieter-Cookies werden von Drittanbietern platziert. Die damit verbundenen Informationen werden gemäß den Datenschutzrichtlinien der jeweiligen Anbieter erfasst und verarbeitet. Unsere Websites verwenden sowohl dauerhafte Cookies als auch Sitzungscookies:

 • Sitzungscookies. Dabei handelt es sich um temporäre Cookies, die auf Ihrem Computer oder Gerät verbleiben, bis Sie unsere Websites wieder verlassen. Sie ermöglichen es unseren Websites, Ihre Aktionen während einer Browser-Sitzung zu verknüpfen. Wir können diese für eine Vielzahl von Zwecken verwenden, z. B. um festzuhalten, was Sie auf der vorherigen Seite angeklickt haben. Eine Sitzung beginnt, wenn ein Benutzer ein Browserfenster öffnet, und endet, wenn das Browserfenster geschlossen wird, woraufhin alle Sitzungscookies ablaufen und gelöscht werden.
 • Dauerhafte Cookies. Diese Cookies verbleiben viel länger oder bis Sie diese manuell löschen auf Ihrem Gerät (wie lange das Cookie auf Ihrem Gerät verbleibt, hängt von der Dauer oder „Lebensdauer“ des spezifischen Cookies sowie von Ihren Browsereinstellungen ab). Dauerhafte Cookies können für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden, z. B. um die Präferenzen und Entscheidungen der Nutzer bei der Nutzung einer Website zu speichern oder um gezielte Werbung zu platzieren.

2. Von uns verwendete Cookies

Wir verwenden verschiedene Arten von Cookies, wie nachfolgend beschrieben:

 • Unbedingt erforderliche Cookies: Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Websites korrekt funktionieren. Sie ermöglichen es Ihnen, auf unseren Websites zu navigieren und unsere Website-Funktionen zu nutzen. Ohne diese Cookies wären Sie nicht in der Lage, zwischen den Seiten zu navigieren oder bestimmte Kernfunktionen unserer Websites zu nutzen. Da diese Cookies für die Bereitstellung unserer Websites und Dienste für Sie erforderlich sind, benötigen wir für ihre Verwendung keine Einwilligung von Ihnen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie bezüglich unbedingt erforderlicher Cookies benachrichtigt oder diese blockiert, aber wenn Sie dies tun, funktionieren einige Teile der Websites möglicherweise nicht mehr.
 • Analyse-Cookies: Diese Cookies helfen uns zu verstehen, wie Sie mit unseren Websites interagieren, indem sie bestimmte Informationen bereitstellen, zum Beispiel die Seiten, die Sie besucht haben, die Zeit, die Sie auf den Websites verbracht haben, sowie alle dabei aufgetretenen Probleme, wie beispielsweise Fehlermeldungen. Die Informationen, die diese Cookies sammeln, dienen der Erstellung aggregierter Statistiken und helfen uns dabei, die Funktionsweise unserer Websites zu verbessern. Wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist, holen wir Ihre Einwilligung ein, bevor wir Analyse-Cookies auf Ihrem Gerät platzieren.
 • Funktionalitäts-Cookies: Diese Cookies ermöglichen es unseren Websites, Informationen darüber bereitzustellen, ob Sie unsere Websites zuvor schon einmal besucht haben oder welche Auswahloptionen Sie auf unseren Websites treffen (wie z. B. Ihren Benutzernamen, Ihre Sprache, Ihre Region oder Ihre Präferenzen), um Ihnen eine personalisierte Online-Erfahrung zu bieten. Wo dies gesetzlich vorgeschrieben ist, holen wir Ihre Einwilligung ein, bevor wir Funktionalitäts-Cookies auf Ihrem Gerät platzieren.
 • Werbe-Cookies: Diese Cookies werden verwendet, um Inhalte bereitzustellen, die mehr Relevanz für Sie haben und auf Ihre Interessen abgestimmt sind. Sie können verwendet werden, um gezielte Werbung zu schalten oder die Anzahl der Werbeanzeigen zu begrenzen, die Sie sehen. Sie helfen uns, die Effektivität von Werbekampagnen auf unseren Websites zu messen und können dazu führen, dass Ihnen beim Besuch anderer Websites oder Apps Werbung für einige unserer Produkte angezeigt wird, an denen Sie interessiert sein könnten. Wir geben diese Informationen mitunter an Dritte weiter, einschließlich Werbekunden. Wo dies gesetzlich vorgeschrieben ist, holen wir Ihre Einwilligung ein, bevor wir Werbe-Cookies auf Ihrem Gerät platzieren.
 • E-Mail-Interaktionstechnologie: Unsere E-Mails können Web-Beacons enthalten, um uns mitzuteilen, ob die E-Mails geöffnet werden, und um zu überprüfen, ob auf die Links in einer E-Mail Klicks folgen. Wir (oder die von uns beauftragten Marketingdienstleister) verwenden diese Informationen, um zu verstehen, wie eine E-Mail-Kampagne funktioniert hat, welche Arten von E-Mails und Inhalten unsere Empfänger interessant finden und welche Aktionen unsere Empfänger unternommen haben, damit wir unsere E-Mail-Kampagnen in Zukunft verbessern und unsere E-Mails für unsere Empfänger relevanter gestalten können. Wenn Sie nicht möchten, dass Web-Beacons auf Ihr Gerät heruntergeladen werden, sollten Sie die Option auswählen, E-Mails von uns im reinen Textformat statt im HTML-Format zu erhalten.

Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies finden Sie in den Cookie-Einstellungen.

3. Wie können Sie die Verwendung von Cookies kontrollieren?

Je nachdem, von wo aus Sie auf die Dienste zugreifen, wird Ihnen möglicherweise ein Cookie-Banner oder ein anderes Tool angezeigt, in dem um Ihre Erlaubnis gebeten wird, bevor andere als unbedingt erforderliche Cookies platziert werden. In diesem Fall platzieren wir diese Cookies nur mit Ihrer Zustimmung.

Sie können die Nachverfolgung außerdem wie folgt einschränken:

 • Blockieren von Cookies in Ihrem Browser. Die meisten Browser ermöglichen es Ihnen, Cookies zu löschen oder abzulehnen, einschließlich Cookies, die für interessenbasierte Werbung verwendet werden. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in Ihren Browsereinstellungen. Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Links, um Anweisungen zum Deaktivieren oder Löschen von Cookies in gängigen Browsern zu erhalten. Wenn Sie Cookies deaktivieren oder löschen, müssen Sie einige Einstellungen unter Umständen bei jedem Besuch der Website erneut manuell anpassen. Hinzu kommt, dass einige Funktionen möglicherweise nicht zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen über Cookies und wie sie verwaltet und gelöscht werden können, finden Sie unter www.allaboutcookies.org oder www.networkadvertising.org/choices.

 • Blockieren der Verwendung von Werbe-IDs in den Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Die Einstellungen Ihres Mobilgeräts können Funktionen zur Einschränkung der Verwendung der mit Ihrem Mobilgerät verbundenen Werbe-ID für interessenbasierte Werbezwecke umfassen.
 • Verwendung von Datenschutz-Plugins oder Browsern. Sie können unsere Dienste daran hindern, Cookies zu platzieren, indem Sie einen Browser mit Datenschutzfunktionen wie Brave verwenden oder Browser-Plugins installieren, wie Privacy BadgerDuckDuckGoGhostery oder uBlock Origin, und diese so konfigurieren, dass Cookies/Tracker von Drittanbietern blockiert werden.
 • Plattformen mit Opt-Out. Die folgenden Plattformen bieten Opt-Out-Funktionen, mit denen Sie die Verwendung Ihrer Daten für interessenbasierte Werbung ablehnen können:

Da diese Opt-Out-Mechanismen speziell auf das Gerät oder den Browser abgestimmt sind, auf dem sie ausgeführt werden, müssen Sie das Opt-Out für jeden Browser und jedes Gerät, das Sie verwenden, einzeln vornehmen.

4. Änderungen unserer Cookie-Richtlinie

Wir überprüfen unsere Cookie-Richtlinie regelmäßig und werden alle Aktualisierungen auf dieser Website veröffentlichen.

5. Kontaktaufnahme mit uns

Wenn Sie Fragen zu unserer Cookie-Richtlinie oder unseren Informationspraktiken haben, können Sie uns gerne per E-Mail unter privacy@bioconbiologics.com kontaktieren oder uns unter Verwendung der folgenden Kontaktdaten schreiben:

Ethics & Compliance Department
Biocon House, Tower 3, Semicon Park
Hosur Road, Electronics City Phase II
Bangalore-560100, Indien

Η Πολιτική για τα Cookies ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 23 Αυγούστου 2023

Η παρούσα Πολιτική για τα Cookies εξηγεί πώς η Biologics Limited και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές της εταιρείες (συλλογικά, «Biocon Biologics», «εμείς», «εμάς» ή «μας») χρησιμοποιούν cookies και παρόμοιες τεχνολογίες σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων όπως web beacon και pixel παρακολούθησης. Η παρούσα Πολιτική για τα Cookies αναφέρεται σε όλες αυτές τις τεχνολογίες συλλογικά ως «cookies».

Είστε ελεύθεροι να ορίσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή του λειτουργικού συστήματος ώστε να περιορίζουν ή να απορρίπτουν τα cookies που δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των ιστότοπών μας, αλλά με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες στους ιστότοπούς μας ή να εκμεταλλευτείτε πλήρως όλες τις προσφορές μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς μέσω αυτών των cookies, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP σας, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας, την επιλογή του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, τον τύπο της συσκευής από την οποία αποκτάτε πρόσβαση στους ιστότοπούς μας και πού βρίσκεστε στον κόσμο. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας για να κατανοήσετε τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου μας σχετικά με τη συλλογή και χρήση αυτών των προσωπικών πληροφοριών.

1. Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή σας (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, κ.λπ.) από ορισμένους ιστότοπους που επισκέπτεστε ή e-mail που ανοίγετε και γενικά συλλέγουν τυπικές πληροφορίες καταγραφής στο διαδίκτυο και πληροφορίες συμπεριφοράς επισκεπτών. Χρησιμοποιούνται ευρέως για να κάνουν τους ιστότοπους να λειτουργούν ή να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, καθώς και για να παρέχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες του ιστότοπου.

Τα cookies μπορεί να είναι «πρώτο μέρος» ή «τρίτο μέρος» ανάλογα με τον τομέα που τα ορίζει. Τα cookies πρώτου μέρους ορίζονται από εμάς και οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από εμάς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής για τα Cookies και της Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου μας. Τα cookies τρίτων μερών τοποθετούνται από τρίτους και οι πληροφορίες συλλέγονται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου αυτών των μερών. Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν τόσο μόνιμα cookies όσο και cookies συνεδρίας:

 • Cookies συνεδρίας. Αυτά τα cookies είναι προσωρινά cookies που παραμένουν στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας μέχρι να φύγετε από τους ιστότοπούς μας. Επιτρέπουν στους ιστότοπούς μας να συνδέσουν τις ενέργειές σας κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας του προγράμματος περιήγησης. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε για διάφορους σκοπούς, όπως να θυμόμαστε σε τι κάνατε κλικ, στην προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε. Μια συνεδρία ξεκινά όταν ένας χρήστης ανοίξει ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης και τελειώσει όταν κλείσει το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, οπότε και λήγουν και διαγράφονται όλα τα cookies της συνεδρίας.
 • Μόνιμα cookies. Αυτά τα cookies παραμένουν στη συσκευή σας για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο (το χρονικό διάστημα που παραμένει το cookie στη συσκευή σας θα εξαρτηθεί από τη «διάρκεια ζωής» του συγκεκριμένου cookie, καθώς και από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας). Τα μόνιμα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της απομνημόνευσης των προτιμήσεων και των επιλογών των χρηστών κατά τη χρήση ενός ιστότοπου ή για τη στόχευση διαφημίσεων.

2. Cookies που χρησιμοποιούμε

Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους cookies όπως ορίζεται παρακάτω:

 • Αυστηρώς αναγκαία cookies: Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των ιστότοπών μας. Σας επιτρέπουν να κινείστε στους ιστότοπούς μας και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του ιστότοπού μας. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν θα μπορείτε να περιηγηθείτε μεταξύ των σελίδων ή να χρησιμοποιήσετε ορισμένες βασικές λειτουργίες των ιστότοπών μας. Επειδή αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την παροχή των ιστότοπων και των Υπηρεσιών μας σε εσάς, δεν απαιτούμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείει ή να σας ειδοποιεί σχετικά με τα απολύτως απαραίτητα cookies, αλλά εάν το κάνετε αυτό, ορισμένα μέρη των ιστότοπων μπορεί να μην λειτουργούν.
 • Εργαλεία ανάλυσης Cookies: Αυτά τα cookies μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε με τους ιστότοπούς μας παρέχοντας πληροφορίες όπως οι σελίδες που επισκεφτήκατε, ο χρόνος που αφιερώσατε στους ιστότοπους και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίσατε, όπως μηνύματα σφάλματος. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies αποσκοπούν στη δημιουργία συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων και μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας των ιστότοπών μας. Όπου απαιτείται από τον νόμο, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας πριν την τοποθέτηση εργαλιεών ανάλυσης cookies στη συσκευή σας.
 • Cookies λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπούς μας να θυμούνται εάν έχετε επισκεφτεί προηγουμένως τους ιστότοπούς μας ή τις επιλογές που κάνετε στους ιστότοπούς μας (όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα, την περιοχή ή τις προτιμήσεις σας) για να παρέχουμε μια πιο εξατομικευμένη διαδικτυακή εμπειρία. Όπου απαιτείται από τον νόμο, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας πριν την τοποθέτηση cookies λειτουργικότητας στη συσκευή σας.
 • Διαφημιστικά cookies: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου που είναι πιο σχετικό με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παροχή στοχευμένης διαφήμισης ή για τον περιορισμό του αριθμού των φορών που βλέπετε μια διαφήμιση. Μας βοηθούν να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών στους ιστότοπούς μας και μπορεί επίσης να οδηγήσουν στην προβολή διαφημίσεων για ορισμένα από τα προϊόντα μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν όταν επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους ή εφαρμογές. Μπορεί να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών. Όπου απαιτείται από τον νόμο, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας πριν την τοποθέτηση διαφημιστικών cookies στη συσκευή σας.
 • Τεχνολογία αλληλεπίδρασης μέσω email: Τα email μας μπορεί να περιέχουν web beacon για να μας ενημερώσουν εάν έχουν ανοιχτεί και να επαληθεύσουν τυχόν κλικ σε συνδέσμους εντός ενός email. Εμείς (ή ο πάροχος υπηρεσιών μάρκετινγκ για λογαριασμό μας) χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς πραγματοποιήθηκε μια εκστρατεία μέσω email, τι είδους email και περιεχόμενο θεωρούν ενδιαφέρον οι παραλήπτες μας και σε ποιες ενέργειες προέβησαν οι παραλήπτες μας, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις καμπάνιες μέσω email στο μέλλον και να κάνουμε τα email μας πιο σχετικά με τους παραλήπτες μας. Εάν δεν επιθυμείτε τη λήψη του web beacon στη συσκευή σας, θα πρέπει να επιλέξετε να λαμβάνετε email από εμάς σε απλό κείμενο και όχι σε HTML.

Ανατρέξτε στις προτιμήσεις cookies για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε.

3. Πώς μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση των cookies;

Ανάλογα με το από πού αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, μπορεί να σας παρουσιαστεί ένα μπάνερ cookie ή άλλο εργαλείο για να παρέχετε άδειες πριν από τη ρύθμιση των cookies, εκτός των Αυστηρώς αναγκαίων cookies. Σε αυτήν την περίπτωση, θα τοποθετήσουμε αυτά τα cookies μόνο με τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε επίσης να περιορίσετε την παρακολούθηση ως εξής:

 • Αποκλεισμός cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να αφαιρείτε ή να απορρίπτετε τα cookies, συμπεριλαμβανομένων των cookies που χρησιμοποιούνται για διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης ή διαγραφής των cookies στα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα cookies, μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόζετε με μη αυτόματο τρόπο ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο και ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην λειτουργούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η διαχείριση και η διαγραφή τους, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.allaboutcookies.org ή www.networkadvertising.org/choices.

 • Αποκλεισμός της χρήσης του αναγνωριστικού διαφήμισης στις ρυθμίσεις του κινητού σας. Οι ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας μπορεί να παρέχουν λειτουργίες για τον περιορισμό της χρήσης του αναγνωριστικού διαφήμισης που σχετίζεται με την κινητή συσκευή σας για διαφημιστικούς σκοπούς βάσει ενδιαφέροντος.
 • Χρήση προσθηκών ή προγραμμάτων περιήγησης ιδιωτικού απορρήτου. Μπορείτε να αποκλείσετε τις υπηρεσίες μας από τη ρύθμιση cookies χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης με λειτουργίες ιδιωτικού απορρήτου, όπως το Brave, ή εγκαθιστώντας προσθήκες προγράμματος περιήγησης όπως τα Privacy BadgerDuckDuckGoGhostery ή uBlock Origin και ρυθμίζοντάς τις έτσι ώστε να αποκλείσουν τα cookies/προγράμματα παρακολούθησης τρίτων μερών.
 • Εξαίρεση από πλατφόρμα. Οι παρακάτω πλατφόρμες προσφέρουν δυνατότητες εξαίρεσης που σας επιτρέπουν να εξαιρεθείτε από τη χρήση των πληροφοριών σας για διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος:
 • Εργαλεία εξαίρεσης διαφημιστικής βιομηχανίας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις επιλογές εξαίρεσης για να περιορίσετε τη χρήση των πληροφοριών σας για διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος από τις συμμετέχουσες εταιρείες:

Σημειώστε ότι επειδή αυτοί οι μηχανισμοί εξαίρεσης είναι συγκεκριμένοι για τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο εφαρμόζονται, θα χρειαστεί να εξαιρεθείτε σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης και συσκευή που χρησιμοποιείτε.

4. Αλλαγές στην Πολιτική για τα Cookies

Διατηρούμε την Πολιτική για τα Cookies υπό τακτική αναθεώρηση και θα τοποθετούμε τυχόν ενημερώσεις σε αυτόν τον ιστότοπο.

5. Επικοινωνία μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική για τα Cookies ή τις πρακτικές πληροφόρησης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση privacy@bioconbiologics.com ή να μας γράψετε χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:

Ethics & Compliance Department
Biocon House, Tower 3, Semicon Park
Hosur Road, Electronics City Phase II
Bangalore-560100, Ινδία

La Política de cookies se actualizó por última vez el 23 de agosto de 2023

La presente Política de cookies explica cómo Biologics Limited y sus empresas vinculadas y filiales (colectivamente, “Biocon Biologics”, “nosotros”, “nos” o “nuestro[s]”/“nuestra[s]”) utilizan cookies y tecnologías similares en relación con nuestros Servicios, incluidas herramientas como balizas web y píxeles de seguimiento. La presente Política de cookies se refiere a todas estas tecnologías de manera colectiva como “cookies”.

Aunque usted puede configurar su navegador o sistema operativo de modo que limite o rechace las cookies que no sean necesarias para el funcionamiento de nuestros sitios web, al hacerlo es posible que no pueda utilizar determinadas funciones en nuestros sitios web o aprovechar al máximo todas nuestras ofertas.

En algunas circunstancias, nosotros recogemos información personal sobre usted a través de estas cookies, que pueden incluir su dirección IP, datos sobre la forma en que usted utiliza nuestros sitios web, su opción de navegador de Internet, el tipo de dispositivo desde el que accede a nuestros sitios web y en qué parte del mundo se encuentra usted. Lea nuestra Política de privacidad para comprender qué prácticas de privacidad realizamos respecto a la recogida y el uso de dicha información personal por nuestra parte.

1. ¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos de texto que son colocados en su dispositivo (ordenador, teléfono móvil, etc.) por determinados sitios web que usted visita o algunos mensajes de correo electrónico que usted abre y que, por lo general, recogen información estándar de registro de Internet e información sobre el comportamiento de los visitantes. Se utilizan ampliamente para hacer funcionar sitios web, para dotar a estos de mayor eficiencia, así como para proporcionar información a los propietarios de los mismos.

Las cookies pueden ser “de origen” o “de terceros” en función del dominio que las configure. Nosotros configuramos las cookies de origen y utilizamos la información recogida a partir de estas, de conformidad con los términos de la presente Política de cookies y nuestra Política de privacidad. Las cookies de terceros son configuradas por terceros, y la información recogida a partir de estas se recoge y se utiliza de acuerdo con las políticas de privacidad de dichos terceros. Nuestros sitios web utilizan cookies persistentes y cookies de sesión:

 • Cookies de sesión. Se trata de cookies temporales que permanecen en su ordenador o dispositivo hasta que usted se marcha de nuestros sitios web. Permiten que estos vinculen sus acciones durante una sesión de navegador. Nosotros podemos utilizarlas con diversos fines, como indicarnos en qué elementos hizo clic en la página anterior que visitó. Una sesión se inicia cuando un usuario abre una ventana del navegador y finaliza cuando esta se cierra, tras lo cual todas las cookies de sesión caducan y se eliminan.
 • Cookies persistentes. Estas cookies permanecen en su dispositivo durante mucho más tiempo o hasta que usted las elimine manualmente (el tiempo que la cookie permanezca en su dispositivo suele depender de la duración o “vida útil” de la cookie específica, así como de la configuración de su navegador). Las cookies persistentes pueden utilizarse con diversos fines, lo cual incluye recordar las preferencias y opciones de los usuarios cuando utilizan un sitio o dirigir publicidad.

2. Cookies que utilizamos

Nosotros utilizamos diferentes tipos de cookies, como se indica a continuación:

 • Cookies estrictamente necesarias: Estas cookies son necesarias para que nuestros sitios web funcionen de manera correcta. Le permiten a usted moverse por estos y utilizar las funciones de los mismos. Sin estas cookies, usted no podría navegar entre páginas ni utilizar ciertas funciones esenciales de nuestros sitios web. Dado que estas cookies son necesarias para proporcionarle nuestros sitios web y prestarle nuestros Servicios, nosotros no necesitamos que usted preste su consentimiento al uso de las mismas. Aunque es posible configurar su navegador de modo que bloquee estas cookies o le avise de las mismas, si lo hace algunas partes de los sitios web podrían no funcionar.
 • Cookies analíticas: Estas cookies nos ayudan a comprender cómo interactúa usted con nuestros sitios web al proporcionarnos información como las páginas visitadas, el tiempo dedicado a los sitios web y cualquier problema que haya habido, como mensajes de error. La información que recogen estas cookies tiene el objetivo de generar estadísticas agregadas, que nos ayudan a mejorar la forma en que funcionan nuestros sitios web. Cuando sea obligatorio conforme a derecho, nosotros obtendremos su consentimiento antes de colocar cookies analíticas en su dispositivo.
 • Cookies de funcionalidad: Estas cookies permiten a nuestros sitios web recordar si usted ha visitado con anterioridad nuestros sitios web o las elecciones que usted haga en estos (como su nombre de usuario, idioma, región o preferencias) para proporcionar una experiencia en línea más personalizada. Cuando sea obligatorio conforme a derecho, nosotros obtendremos su consentimiento antes de colocar cookies de funcionalidad en su dispositivo.
 • Cookies publicitarias: Estas cookies sirven para ofrecer contenido que sea más pertinente para usted y sus intereses. Se pueden utilizar para ofrecer publicidad dirigida o para limitar el número de veces que usted ve un anuncio. Nos ayudan a medir la eficacia de las campañas publicitarias en nuestros sitios web y también pueden conseguir que, al visitar otros sitios web o aplicaciones, usted acabe viendo anuncios de algunos de nuestros productos que quizás sean de su interés. Nosotros podremos compartir esta información con terceros, incluidos anunciantes. Cuando sea obligatorio conforme a derecho, nosotros obtendremos su consentimiento antes de colocar cookies de publicidad en su dispositivo.
 • Tecnología de interacción de correo electrónico: Nuestros mensajes de correo electrónico pueden contener balizas web para indicarnos si estos se han abierto y comprobar si se seleccionan los enlaces incluidos en los mismos. Nosotros (o nuestro proveedor de servicios de marketing en nuestro nombre) utilizamos esta información para ayudarnos a entender qué resultados ha obtenido cualquier campaña de correos electrónicos, qué tipos de mensajes de correo electrónico y de contenido encuentran interesantes nuestros destinatarios y qué acciones han realizado estos, con el fin de mejorar nuestras campañas de correos electrónicos en el futuro y dotar a nuestros correos electrónicos de mayor pertinencia para nuestros destinatarios. Si no desea que la baliza web se descargue en su dispositivo, debe escoger recibir nuestros mensajes de correo electrónico en texto sin formato en vez de en HTML.

Consulte las preferencias de cookies para obtener más detalles sobre las cookies que utilizamos.

3. ¿Cómo puede controlar el uso de cookies?

En función del lugar desde el que acceda a los Servicios, es posible que se le presente un banner de cookies u otra herramienta para conceder permisos antes de que se configuren cookies que no sean las cookies estrictamente necesarias. En tal caso, nosotros solo configuraremos estas cookies con su consentimiento.

También puede limitar el seguimiento con las técnicas siguientes:

 • Bloqueo de cookies en su navegador. La mayoría de los navegadores le permiten eliminar o rechazar cookies, incluidas las cookies utilizadas para publicidad basada en intereses. Para ello, siga las instrucciones incluidas en la configuración de su navegador. Consulte los siguientes enlaces para obtener instrucciones sobre cómo desactivar o eliminar cookies en navegadores conocidos. No obstante, si desactiva o elimina las cookies, es posible que tenga que ajustar manualmente algunas preferencias cada vez que visite el sitio web y es posible que algunas funcionalidades no funcionen.

Para obtener más información sobre las cookies y sobre cómo gestionarlas y eliminarlas, visite www.allaboutcookies.org o www.networkadvertising.org/choices.

 • Bloqueo del uso de ID de publicidad en la configuración de su móvil. La configuración de los dispositivos móviles puede incluir funciones que permiten limitar el uso del ID de publicidad asociado con su móvil con fines publicitarios basados en intereses.
 • Complementos o navegadores de privacidad. Usted puede impedir que nuestros servicios configuren cookies utilizando un navegador con funciones de privacidad, como Brave, o instalando complementos de navegador, como Privacy Badger, DuckDuckGo, Ghostery o uBlock Origin, y configurándolos para bloquear cookies/rastreadores de terceros.
 • Exclusión voluntaria de plataforma. Las siguientes plataformas ofrecen funciones de exclusión voluntaria que le permiten optar por no participar en el uso de su información con fines de publicidad basada en intereses:

Tenga en cuenta que, dado que estos mecanismos de exclusión voluntaria son específicos del dispositivo o navegador en el que se ejecutan, tendrá que ejecutarlos en todos los navegadores y dispositivos que utilice.

4. Cambios en nuestra Política de cookies

Nosotros revisamos con regularidad nuestra Política de cookies y publicaremos cualquier actualización de esta en este sitio web.

5. Contacto con nosotros

Si tiene alguna duda sobre nuestra Política de cookies o nuestras prácticas sobre la información, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a través de privacy@bioconbiologics.com o escríbanos utilizando los siguientes datos:

Ethics & Compliance Department
Biocon House, Tower 3, Semicon Park
Hosur Road, Electronics City Phase II
Bangalore-560100 (La India)

Evästekäytäntö on päivitetty viimeksi 23. elokuuta 2023

Tässä evästekäytännössä selitetään, kuinka Biologics Limited ja sen tytäryhtiöt (yhdessä ”Biocon Biologics”, ”me”, ”meille” tai ”meidän”) käyttävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita palveluihimme liittyen, mukaan lukien työkalut, kuten verkkojäljitteet ja seurantapikselit. Tämä evästekäytäntö viittaa kaikkiin näihin teknologioihin yhdessä termillä ”evästeet”.

Voit vapaasti asettaa selaimesi tai käyttöjärjestelmäsi asetukset rajoittamaan tai hylkäämään evästeitä, jotka eivät ole välttämättömiä verkkosivustojemme toiminnan kannalta, mutta tekemällä näin et ehkä voi käyttää tiettyjä verkkosivustojemme ominaisuuksia tai hyödyntää kaikkea tarjontaamme.

Tietyissä olosuhteissa keräämme henkilötietojasi näiden evästeiden kautta. Näihin saattavat kuulua IP-osoitteesi, tiedot siitä, miten käytät verkkosivustojamme, verkkoselaimesi, laitetyyppi, josta käytät verkkosivustojamme ja missä päin maailmaa olet. Lue tietosuojakäytäntömme ymmärtääksesi tietosuojakäytäntömme, jotka koskevat tällaisten henkilötietojen keräämistä ja käyttöä.

1. Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tietyt avaamasi verkkosivustot tai avaamasi sähköpostit asettavat laitteellesi (tietokone, matkapuhelin jne.) ja jotka yleensä keräävät tavanomaisia Internet-lokitietoja ja kävijäkäyttäytymistietoja. Niitä käytetään laajalti, jotta verkkosivustot toimisivat tai toimisivat tehokkaammin, sekä tietojen antamiseksi verkkosivuston omistajille.

Evästeet voivat olla ”ensimmäisen osapuolen” tai ”kolmannen osapuolen” evästeitä riippuen ne asettavasta verkkotunnuksesta. Me asetamme ensimmäisen osapuolen evästeet ja me käytämme näistä evästeistä kerättyjä tietoja tämän evästekäytännön ja tietosuojakäytäntömme ehtojen mukaisesti. Kolmannet osapuolet asettavat kolmannen osapuolen evästeet, ja tietoja kerätään ja käytetään kyseisten osapuolten tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Verkkosivustoillamme käytetään sekä pysyviä että istuntokohtaisia evästeitä:

   • Istuntoevästeet. Nämä evästeet ovat väliaikaisia evästeitä, jotka pysyvät tietokoneellasi tai laitteellasi, kunnes poistut verkkosivustoiltamme. Niiden avulla verkkosivustomme voivat linkittää toimintosi selainistunnon aikana. Saatamme käyttää näitä eri tarkoituksiin, kuten klikkaamiesi tietojen muistamiseen edelliseltä sivulta, jolla kävit. Istunto alkaa, kun käyttäjä avaa selainikkunan, ja päättyy, kun selainikkuna suljetaan, minkä jälkeen kaikki istuntoevästeet vanhenevat ja poistetaan.
   • Pysyvät evästeet. Nämä evästeet pysyvät laitteellasi paljon pidempään tai kunnes poistat ne itse (evästeen pysyminen laitteellasi riippuu tietyn evästeen kestosta sekä selaimesi asetuksista). Pysyviä evästeitä voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin, mukaan lukien käyttäjien mieltymysten ja valintojen muistaminen sivustoa käytettäessä tai mainonnan kohdistamiseksi.

2. Käyttämämme evästeet

Käytämme erityyppisiä evästeitä alla kuvatulla tavalla:

   • Välttämättömät evästeet: Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustojemme oikean toiminnan kannalta. Niiden avulla voit liikkua verkkosivustoillamme ja käyttää verkkosivustomme ominaisuuksia. Ilman näitä evästeitä et pysty navigoimaan sivujen välillä tai käyttämään tiettyjä verkkosivustojemme ydinominaisuuksia. Koska nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustojemme ja palvelujemme tarjoamiseksi sinulle, emme tarvitse suostumustasi niiden käyttöön. Voit asettaa selaimesi estämään välttämättömät evästeet tai varoittamaan niistä, mutta jos teet niin, jotkin verkkosivustojen osat eivät ehkä toimi.
   • Analytiikkaevästeet: Nämä evästeet auttavat meitä ymmärtämään, miten olet vuorovaikutuksessa verkkosivustojemme kanssa tarjoamalla tietoja, kuten vieraillut sivut, verkkosivustoilla vietetty aika ja mahdolliset kohdatut ongelmat, kuten virheilmoitukset. Näiden evästeiden keräämät tiedot on tarkoitettu koostettujen tilastojen luomiseen, ja ne auttavat meitä parantamaan verkkosivustojemme toimintaa. Jos laki niin edellyttää, pyydämme suostumustasi ennen analytiikkaevästeiden asettamista laitteellesi.
   • Toiminnalliset evästeet: Näiden evästeiden avulla verkkosivustomme muistavat, oletko käynyt verkkosivustoillamme aiemmin tai mitä valintoja teet verkkosivustoillamme (kuten käyttäjänimesi, kielesi, alueesi tai valintasi) tarjotaksesi yksilöllisemmän verkkokokemuksen. Jos laki niin edellyttää, pyydämme suostumustasi ennen toiminnallisten evästeiden asettamista laitteellesi.
   • Mainosevästeet: Näitä evästeitä käytetään sinua ja kiinnostuksen kohteitasi kiinnostavan sisällön toimittamiseen. Niitä voidaan käyttää kohdistetun mainonnan toimittamiseen tai mainoksen katselukertojen rajoittamiseen. Ne auttavat meitä mittaamaan verkkosivustojemme mainoskampanjoiden tehokkuutta ja voivat myös johtaa siihen, että näet joidenkin tuotteidemme mainoksia, joista saatat olla kiinnostunut vieraillessasi muilla verkkosivustoilla tai sovelluksissa. Saatamme jakaa näitä tietoja kolmansille osapuolille, mainostajat mukaan lukien. Jos laki niin edellyttää, pyydämme suostumustasi ennen mainosevästeiden asettamista laitteellesi.
   • Sähköpostin vuorovaikutusteknologia: Sähköpostimme saattavat sisältää verkkojäljitteitä, jotka kertovat meille, onko ne avattu, ja jotka vahvistavat mahdolliset klikkaukset sähköpostin sisältämiin linkkeihin. Me (tai markkinointipalveluntarjoajamme puolestamme) käytämme näitä tietoja ymmärtääksemme, miten sähköpostikampanja suoritettiin, minkä tyyppisiä sähköposteja ja sisältöä vastaanottajamme pitävät kiinnostavina ja mitä toimenpiteitä vastaanottajamme tekivät, jotta voimme parantaa sähköpostikampanjoitamme tulevaisuudessa ja tehdä sähköpostiviesteistämme merkityksellisempiä vastaanottajillemme. Jos et halua verkkojäljitteen latautuvan laitteellesi, sinun tulee valita, että saat meiltä sähköpostiviestit pelkällä tekstillä HTML:n sijaan.

Katso lisätietoja käyttämistämme evästeistä evästeasetuksista.

3. Miten voit hallita evästeiden käyttöä?

Riippuen siitä, mistä käytät palveluita, sinulle saatetaan esittää evästebanneri tai muu työkalu, jolla voit antaa luvan ennen muiden evästeiden kuin välttämättömien evästeiden käyttöön. Tässä tapauksessa asetamme nämä evästeet vain suostumuksellasi.

Voit myös rajoittaa seurantaa seuraavasti:

   • Evästeiden estäminen selaimellasi. Useimmissa selaimissa voit poistaa tai estää evästeitä, mukaan lukien kiinnostuksen kohteisiin perustuvaan mainontaan käytetyt evästeet. Tee se noudattamalla selaimesi asetuksissa olevia ohjeita. Katso alla olevista linkeistä ohjeet evästeiden estämiseen tai niiden poistamiseen suosituissa selaimissa. Jos estät evästeet tai poistat ne, joitakin asetuksia on ehkä muutettava manuaalisesti aina, kun käyt verkkosivustolla, ja jotkin toiminnot eivät ehkä toimi.

Lisätietoja evästeistä ja niiden hallinnasta ja poistamisesta on osoitteessa www.allaboutcookies.org tai www.networkadvertising.org/choices.

   • Mainontatunnuksen käytön estäminen mobiiliasetuksissasi. Mobiililaitteesi asetukset voivat tarjota toimintoja, joilla voidaan rajoittaa mobiililaitteeseen liittyvän mainontatunnuksen käyttöä kiinnostuksen kohteisiin perustuvasta mainontamisesta.
   • Yksityisyyslaajennusten tai selainten käyttö. Voit estää palvelujamme asettamasta evästeitä käyttämällä selainta, jossa on tietosuojaominaisuuksia, kuten Brave, tai asentamalla selainlaajennuksia, kuten Privacy Badger, DuckDuckGo, Ghostery tai uBlock Origin, ja määrittämällä ne estämään kolmannen osapuolen evästeet/seurantaohjelmat.
   • Kieltäytyminen alustalla. Seuraavat alustat tarjoavat kieltäytymisominaisuuksia, joiden avulla voit kieltäytyä tietojesi käytöstä kiinnostuksen kohteisiin perustuvasta mainonnasta:

Huomaa, että koska nämä kieltäytymismekanismit koskevat nimenomaan laitetta tai selainta, jolla niitä käytetään, sinun täytyy asettaa kieltäytyminen päälle kaikissa käyttämissäsi selaimissa ja laitteissa.

4. Evästekäytäntömme muutokset

Tarkastamme evästekäytäntömme säännöllisesti ja ilmoitamme päivitykset tällä verkkosivustolla.

5. Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa tästä evästekäytännöstä tai tietokäytännöistämme, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen privacy@bioconbiologics.com tai kirjoita meille osoitteeseen:

Ethics & Compliance Department
Biocon House, Tower 3, Semicon Park
Hosur Road, Electronics City Phase II
Bangalore-560100, India

Pravila o kolačićima posljednji put su ažurirana 23. kolovoza 2023.

Ova Pravila o kolačićima objašnjavaju kako tvrtka Biologics Limited i njezina povezana društva i podružnice (zajedno, „Biocon Biologics”, „mi”, „nas” ili „naš”) koriste kolačiće i slične tehnologije u vezi s našim Uslugama, uključujući alate kao što su mrežne pratilice i pikseli za praćenje. Ova Pravila o kolačićima odnose se na sve te tehnologije zajedno kao na „kolačiće”.

Slobodni ste podesiti postavke preglednika ili operacijskog sustava tako da ograničite ili odbijete kolačiće koji nisu potrebni za funkcioniranje naših mrežnih mjesta, ali ako to učinite, možda nećete moći koristiti određene značajke na našim mrežnim mjestima ili u potpunosti iskoristiti sve što nudimo.

U određenim okolnostima putem ovih kolačića prikupljamo osobne podatke o vama koji mogu uključivati vašu IP adresu, informacije o načinu na koji koristite naša mrežna mjesta, vaš izbor internetskog preglednika, vrstu uređaja s kojeg pristupate našim mrežnim mjestima i gdje u svijetu se nalazite. Pročitajte naša Pravila o privatnosti kako biste razumjeli naše prakse zaštite privatnosti u vezi s našim prikupljanjem i korištenjem takvih osobnih podataka.

1. Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje određena mrežna mjesta koja posjećujete ili poruke e-pošte koje otvarate postavljaju na vaš uređaj (računalo, mobilni telefon itd.) i koje općenito prikupljaju standardne informacije o prijavljivanju na internet i podatke o ponašanju posjetitelja. Oni se uveliko koriste kako bi mrežna mjesta radila ili učinkovitije radila, kao i za pružanje informacija vlasnicima mrežnog mjesta.

Kolačići mogu biti „prve strane” ili „treće strane” ovisno o domeni koja ih postavlja. Kolačiće prve strane postavljamo mi, a informacije prikupljene od tih kolačića koristimo u skladu s uvjetima ovih Pravila o kolačićima i naših Pravila o privatnosti. Kolačiće treće strane postavljaju treće strane, a informacije se prikupljaju i koriste u skladu s pravilima o privatnosti tih strana. Naša mrežna mjesta koriste i trajne i sesijske kolačiće:

 • Sesijski kolačići. Ovi kolačići privremeni su kolačići koji ostaju na vašem računalu ili uređaju dok ne napustite naša mrežna mjesta. Oni omogućuju našim mrežnim mjestima povezivanje s onim što radite tijekom sesije preglednika. Možemo ih koristiti u različite svrhe kao što je pamćenje onoga na što ste kliknuli na prethodnoj stranici koju ste posjetili. Sesija započinje kada korisnik otvori prozor preglednika, a završava kada se prozor preglednika zatvori, nakon čega svi kolačići sesije istječu i brišu se
 • Trajni kolačići. Ovi kolačići ostaju na vašem uređaju mnogo dulje ili dok ih ručno ne izbrišete (koliko dugo kolačić ostaje na vašem uređaju ovisit će o trajanju ili „životnom vijeku” određenog kolačića, kao i o postavkama vašeg preglednika). Trajni kolačići mogu se koristiti u različite svrhe, uključujući pamćenje sklonosti i izbora korisnika kada koristi mrežno mjesto ili za ciljanje oglašavanja.

2. Kolačići koje koristimo

Koristimo razne vrste kolačića kako je navedeno u nastavku:

 • Neophodni kolačići: Ovi su kolačići potrebni kako bi naša mrežna mjesta ispravno funkcionirala. Oni vam omogućuju kretanje po našim mrežnim mjestima i korištenje značajki naših mrežnih mjesta. Bez tih kolačića ne biste se mogli kretati između stranica ili koristiti određene osnovne značajke naših mrežnih mjesta. Budući da su ti kolačići potrebni kako bismo vam pružili naše mrežno mjesto i usluge, nije nam potreban vaš pristanak za njihovo korištenje. Možete postaviti preglednik tako da blokira neophodne kolačiće ili da vas upozorava o njima, ali ako to učinite, neki dijelovi mrežnog mjesta možda neće raditi.
 • Analitički kolačići: Ovi kolačići pomažu nam da razumijemo kako komunicirate s našim mrežnim mjestima tako što pružaju informacije kao što su stranice koje ste posjetili, vrijeme koje ste proveli na mrežnim mjestima i sve probleme s kojima ste se susreli, kao što su poruke o pogreškama. Informacije koje ovi kolačići prikupljaju su u svrhu izvođenja skupne statistike i pomažu nam poboljšati način rada naših mrežnih mjesta. Ako to od nas zahtijeva zakon, pribavit ćemo vaš pristanak prije postavljanja analitičkih kolačića na vaš uređaj.
 • Funkcionalni kolačići: Ovi kolačići omogućuju našim mrežnim mjestima zapamtiti jeste li prethodno posjetili naša mrežna mjesta ili izbore koje napravite na našim mrežnim mjestima (kao što su vaše korisničko ime, jezik, regija ili sklonosti) kako bismo vam pružili personaliziranije iskustvo na mreži. Ako to od nas zahtijeva zakon, pribavit ćemo vaš pristanak prije postavljanja funkcionalnih kolačića na vaš uređaj.
 • Oglašivački kolačići: Ovi se kolačići koriste za pružanje sadržaja koji je relevantniji za vas i vaše interese. Mogu se koristiti za pružanje ciljanog oglašavanja ili za ograničavanje koliko puta vidite oglas. Oni nam pomažu u mjerenju učinkovitosti kampanja oglašavanja na našim mrežnim mjestima, a mogu rezultirati i time da vidite oglase za neke od naših proizvoda koji bi vas mogli zanimati kada posjećujete druga mrežna mjesta ili aplikacije. Te informacije možemo dijeliti s trećim stranama, uključujući oglašivače. Ako to od nas zahtijeva zakon, pribavit ćemo vaš pristanak prije postavljanja oglašivačkih kolačića na vaš uređaj.
 • Tehnologija interakcije putem e-pošte: Naše poruke e-pošte mogu sadržavati mrežne pratilice kako bi nam priopćile jesu li otvorene i provjerile je li bilo klikova na poveznice unutar poruke e-pošte. Mi (ili naš pružatelj marketinških usluga u naše ime) koristimo te informacije kako bismo razumjeli kako je kampanja e-poštom funkcionirala, koje vrste poruka e-pošte i sadržaja naši primatelji smatraju zanimljivima i koje radnje su naši primatelji poduzeli, kako bismo mogli poboljšati svoje kampanje e-poštom u budućnosti i učiniti naše poruke e-pošte relevantnijim našim primateljima. Ako ne želite da se mrežna pratilica preuzme na vaš uređaj, trebate odabrati primanje poruka e-pošte od nas u formatu jednostavnog teksta, a ne HTML-a.

Pogledajte postavke kolačića za više detalja o kolačićima koje koristimo.

3. Kako možete kontrolirati korištenje kolačića?

Ovisno o tome odakle pristupate uslugama, može vam se prikazati natpis s obavijesti o kolačićima ili drugi alat za davanje dozvola prije postavljanja kolačića koji nisu neophodni kolačići. U tom slučaju postavit ćemo te kolačiće samo uz vaš pristanak.

Praćenje možete ograničiti i na sljedeće načine:

 • Blokiranje kolačića na vašem pregledniku.Većina preglednika omogućuje vam uklanjanje ili odbijanje kolačića, uključujući kolačiće koji se koriste za oglašavanje na temelju interesa. Da biste to učinili, slijedite upute u postavkama preglednika. Pogledajte poveznice u nastavku za upute o tome kako isključiti ili izbrisati kolačiće na popularnim preglednicima. No ako onemogućite ili izbrišete kolačiće, možda ćete morati ručno podesiti neke postavke svaki put kada posjetite mrežnu stranicu, a neke funkcije možda neće raditi.

Za više informacija o kolačićima i o tome kako se njima može upravljati i brisati ih posjetite www.allaboutcookies.org ili www.networkadvertising.org/choices.

 • Blokiranje korištenja oglašivačkog ID-a u postavkama mobilnog uređaja. Postavke vašeg mobilnog uređaja mogu pružati funkciju za ograničavanje korištenja oglašivačkog ID-a povezanog s vašim mobilnim uređajem u svrhe oglašavanja na temelju interesa.
 • Korištenje dodataka ili preglednika za privatnost. Možete blokirati naše usluge u postavljanju kolačića korištenjem preglednika sa značajkama privatnosti kao što je Brave ili instaliranjem dodataka preglednika kao što su Privacy Badger, DuckDuckGo, Ghostery ili uBlock Origin i konfiguriranjem istih tako da blokiraju kolačiće/praćenje trećih strana.
 • Isključivanje na platformama. Sljedeće platforme nude značajke isključivanja koje vam omogućuju da isključite korištenje svojih podataka za oglašavanje na temelju interesa:

Budući da su ti mehanizmi za isključivanje specifični za uređaj ili preglednik na kojem se koriste, imajte na umu da ćete ih morati isključiti na svakom pregledniku i uređaju koji koristite.

4. Izmjene naših Pravila o kolačićima

Redovito pregledavamo naša Pravila o kolačićima i stavit ćemo sva ažuriranja na ovo mrežno mjesto.

5. Kako nam se obratiti

Ako imate bilo kakvih pitanja o našim Pravilima o kolačićima ili praksama u vezi s informacijama, obratite nam se e-poštom na privacy@bioconbiologics.com ili nam pišite koristeći sljedeće podatke:

Ethics & Compliance Department
Biocon House, Tower 3, Semicon Park
Hosur Road, Electronics City Phase II
Bangalore-560100, Indija

A Sütiszabályzat utolsó frissítésének dátuma: 2023. augusztus 23.

A jelen Sütiszabályzat ismerteti, hogy a Biologics Limited, valamint társvállalatai és leányvállalatai (együttesen: „Biocon Biologics”, „mi”, „minket” vagy „miénk”) hogyan használják a sütiket és hasonló technológiákat a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban, beleértve az olyan eszközöket, mint a webjelzők és a nyomkövető pixelek. A jelen Sütiszabályzat az összes ilyen technológiára együttesen „sütik” néven hivatkozik.

A böngésző vagy operációs rendszer beállításaiban igény szerint korlátozhatja vagy letilthatja a webhelyeink működéséhez nem szükséges sütik használatát, de ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhelyeink bizonyos funkcióit, vagy nem tudja teljes mértékben kihasználni az összes ajánlatunkat.

Bizonyos körülmények között személyes adatokat gyűjtünk Önről ezeken a sütiken keresztül, amelyek magukban foglalhatják az Ön IP-címét, a webhelyeink Ön általi használatára vonatkozó információkat, az Ön által választott internetböngészőt, azt az eszköztípust, amelyről a webhelyeinket eléri, és azt, hogy Ön a világ mely részén tartózkodik. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat, hogy megértse az ilyen személyes adatok általunk történő gyűjtésére és felhasználására vonatkozó adatvédelmi gyakorlatainkat.

1. Mik azok a sütik?

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket azok a webhelyek helyeznek el az eszközökön (számítógépen, mobiltelefonon stb.), amelyeket Ön meglátogat, vagy azok az e-mailek, amelyeket Ön megnyit, és általában szabványos internetes naplóadatokat és a látogatói viselkedéssel kapcsolatos információkat gyűjtenek. Ezeket széles körben használják a webhelyek működtetéséhez, működésük javításához, valamint a webhely tulajdonosainak tájékoztatására.

A sütik lehetnek „első féltől” vagy „harmadik féltől” származó sütik attól függően, hogy melyik tartomány állítja be őket. Az első féltől származó sütiket mi állítjuk be, és az ezen sütikből gyűjtött információkat a jelen Sütiszabályzat és az Adatvédelmi szabályzat feltételeivel összhangban használjuk fel. A harmadik féltől származó sütiket harmadik felek állítják be, és az információkat ezen felek adatvédelmi szabályzataival összhangban gyűjtik és használják fel. Webhelyeink állandó és munkamenetsütiket is használnak:

 • Munkamenetsütik. Ezek a sütik ideiglenes sütik, amelyek az Ön számítógépén vagy eszközén maradnak, amíg ki nem lép a webhelyeinkről. Lehetővé teszik webhelyeink számára, hogy egy adott böngésző-munkamenet során összekapcsolják az Ön tevékenységeit. Ezeket különféle célokra használhatjuk fel, például arra, hogy megjegyezzük, mire kattintott az előző meglátogatott oldalon. A munkamenet akkor kezdődik, amikor egy felhasználó megnyit egy böngészőablakot, és akkor ér véget, amikor a böngészőablak bezárul. Ezt követően az összes munkamenetsüti lejár és törlődik;
 • Állandó sütik. Ezek a sütik sokkal tovább maradnak az eszközén, illetve addig, amíg Ön manuálisan nem törli őket (az, hogy a süti mennyi ideig marad az eszközén, az adott süti időtartamától vagy „élettartamától”, valamint a böngésző beállításaitól függ). Az állandó sütik számos célra használhatók, többek között a felhasználók preferenciáinak és választási lehetőségeinek megjegyzésére, amikor egy webhelyet használnak, vagy reklámcélokra.

2. Az általunk használt sütik

Különböző típusú sütiket használunk az alábbiak szerint:

 • Szigorúan kötelező sütik: Ezek a sütik szükségesek webhelyeink megfelelő működéséhez. Lehetővé teszik, hogy Ön a webhelyeinken navigáljon, és használja webhelyeink funkcióit. Ezen sütik nélkül nem tudna navigálni az oldalak között, és nem tudná használni webhelyeink bizonyos alapvető funkcióit. Mivel ezek a sütik szükségesek webhelyeink és Szolgáltatásaink Önnek történő biztosításához, a használatukhoz nem kérjük az Ön hozzájárulását. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja a szigorúan kötelező sütiket, vagy hogy figyelmeztesse Önt rájuk, de ha így tesz, előfordulhat, hogy a webhelyek bizonyos részei nem működnek.
 • Analitikai sütik: Ezek a sütik segítenek nekünk megérteni, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba a webhelyeinkkel. Ennek érdekében olyan információkat gyűjtenek, mint a meglátogatott oldalak, a webhelyeken eltöltött idő, és bármilyen felmerülő probléma, például hibaüzenetek. Az ilyen sütik által gyűjtött információkat összesített statisztikák generálására használjuk, és segítenek nekünk a webhelyeink működésének javításában. Ahol a törvény előírja, beleegyezését kérjük az analitikai sütik eszközén történő elhelyezéséhez.
 • Funkcionális sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy webhelyeink emlékezzenek arra, hogy Ön korábban meglátogatta-e webhelyeinket, vagy hogy milyen döntéseket hoz a webhelyeinken (emlékeznek például a felhasználónevére, nyelvére, régiójára vagy preferenciáira), hogy személyre szabottabb online élményben lehessen része. Ahol a törvény előírja, beleegyezését kérjük a funkcionális sütik eszközén történő elhelyezéséhez.
 • Hirdetési sütik: Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy olyan tartalmakat biztosítsunk, amelyek jobban megfelelnek Önnek és érdeklődési körének. Felhasználhatjuk őket célzott hirdetések megjelenítésére, vagy arra, hogy korlátozzuk, hányszor lát egy hirdetést. Segítségükkel mérni tudjuk webhelyeink hirdetési kampányainak hatékonyságát, és egyes termékeink hirdetéseit is megjeleníthetik, amelyek érdekelhetik Önt, amikor más webhelyeket vagy alkalmazásokat látogat meg. Ezeket az információkat megoszthatjuk harmadik felekkel, beleértve a hirdetőket is. Ahol a törvény előírja, beleegyezését kérjük a hirdetési sütik eszközén történő elhelyezéséhez.
 • E-mailes interakciós technológia: E-mailjeink webjelzőket tartalmazhatnak, amelyek tájékoztatnak minket arról, hogy megnyitották-e azokat, és megerősítik az e-mailben található hivatkozásokra történő kattintásokat. Mi (vagy a nevünkben eljáró marketingszolgáltatónk) ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy megértsük, hogyan zajlott le egy e-mail-kampány, milyen típusú e-maileket és tartalmakat találnak a címzettjeink érdekesnek, és milyen műveleteket végeztek a címzettek, hogy a jövőben javíthassuk e-mail-kampányainkat, és relevánsabbá tegyük e-mailjeinket a címzettjeink számára. Ha a webjelzőt nem szeretné letölteni az eszközére, válassza azt, hogy HTML helyett egyszerű szöveges e-maileket kapjon tőlünk.

Az általunk használt sütikkel kapcsolatos további részletekért tekintse meg a sütik beállításait.

3. Hogyan szabályozhatja a sütik használatát?

Attól függően, hogy honnan éri el a Szolgáltatásokat, előfordulhat, hogy egy sütikre vonatkozó szalagcím vagy más eszköz fog megjelenni, amellyel előzetesen engedélyt adhat a sütikre, kivéve a szigorúan kötelező sütiket. Ebben az esetben ezeket a sütiket csak az Ön hozzájárulásával állítjuk be.

A nyomon követést az alábbiakkal is korlátozhatja:

 • Sütik letiltása a böngészőben. A legtöbb böngésző lehetővé teszi a sütik eltávolítását vagy elutasítását, beleértve az érdeklődésalapú hirdetésekhez használt sütiket is. Ehhez kövesse a böngésző beállításaiban található utasításokat. Kérjük, tekintse meg az alábbi hivatkozásokat a sütik népszerű böngészőkben való kikapcsolására vagy törlésére vonatkozó utasításokért. Ha azonban letiltja vagy törli a sütiket, előfordulhat, hogy minden alkalommal manuálisan kell módosítania bizonyos beállításokat, amikor ellátogat a webhelyre, és egyes funkciók esetleg nem működnek.

A sütikkel, valamint a kezelésükkel és törlésükkel kapcsolatos további információkért látogasson el a www.allaboutcookies.org vagy a www.networkadvertising.org/choices címre.

 • A hirdetési azonosítók használatának blokkolása a mobilbeállításokban. Mobileszközének beállításai lehetővé tehetik a mobileszközéhez társított hirdetési azonosító érdeklődésalapú hirdetési célokra történő használatának korlátozását.
 • Adatvédelmi beépülő modulok vagy böngészők használata. A szolgáltatásaink számára letilthatja a sütik beállítását egy olyan adatvédelmi funkciókkal rendelkező böngésző használatával, mint például a Brave, vagy olyan böngészőbővítmények telepítésével, mint a Privacy Badger, a DuckDuckGo, a Ghostery vagy az uBlock Origin, melyeket beállíthat harmadik felek sütijeinek/nyomkövetőinek blokkolására.
 • Leiratkozás platformokról. Az alábbi platformok olyan leiratkozási funkciókat kínálnak, amelyek lehetővé teszik, hogy letiltsa adatai érdeklődésalapú hirdetésekhez való felhasználását:

Ne feledje, hogy mivel ezek a leiratkozási mechanizmusok kifejezetten arra az eszközre vagy böngészőre vonatkoznak, amelyen használják őket, minden Ön által használt böngészőn és eszközön le kell iratkoznia.

4. A Sütiszabályzat módosításai

Sütiszabályzatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk, és minden frissítést közzéteszünk ezen a webhelyen.

5. Kapcsolatfelvétel

Ha kérdése van a Sütiszabályzatunkkal vagy az információs gyakorlatainkkal kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk e-mailben a privacy@bioconbiologics.com címen, vagy írjon nekünk az alábbi elérhetőségeken:

Etikai és megfelelőségi osztály
Biocon House, Tower 3, Semicon Park
Hosur Road, Electronics City Phase II
Bangalore-560100, India

L’Informativa sui Cookie è stata aggiornata il 23 agosto 2023

La presente Informativa sui cookie spiega come Biologics Limited e le sue affiliate e controllate (collettivamente, “Biocon Biologics”, “noi”, “ci” o “nostro”) utilizzino cookie e tecnologie simili in relazione ai nostri Servizi, inclusi strumenti come web beacon e pixel di tracciamento. La presente Informativa sui cookie si riferisce a tutte queste tecnologie collettivamente come “cookie”.

L’utente è libero di impostare le impostazioni del browser o del sistema operativo per limitare o rifiutare i cookie che non sono necessari per il funzionamento dei nostri siti web, ma in tal modo, potrebbe non essere in grado di utilizzare determinate funzionalità sui nostri siti web o sfruttare appieno tutte le nostre offerte.

In determinate circostanze, raccogliamo informazioni personali sull’utente attraverso questi cookie che possono includere il suo indirizzo IP, informazioni sul modo in cui utilizza i nostri siti web, la scelta del browser Internet, il tipo di dispositivo da cui accede ai nostri siti web e dove è localizzato nel mondo. È possibile leggere la nostra Informativa sulla privacy per comprendere le nostre pratiche sulla privacy relative alla raccolta e all’uso di tali informazioni personali.

1. Che cosa sono i cookie?

I cookie sono piccoli file di testo inseriti nel dispositivo dell’utente (computer, cellulare, ecc.) da alcuni siti web visitati dall’utente o e-mail aperte dall’utente e generalmente raccolgono informazioni standard sui log di Internet e comportamento dei visitatori. Sono ampiamente utilizzati per far funzionare i siti web o per farli funzionare in modo più efficiente, nonché per fornire informazioni ai proprietari del sito web.

I cookie possono essere di “prima parte” o “terza parte” a seconda del dominio che li imposta. I cookie di prima parte sono impostati da noi e le informazioni raccolte da questi cookie sono utilizzate da noi in conformità con i termini della presente Informativa sui cookie e della nostra Informativa sulla privacy. I cookie di terze parti sono impostati da terze parti e le informazioni vengono raccolte e utilizzate in conformità con le informative sulla privacy di tali parti. I nostri siti web utilizzano cookie persistenti e di sessione:

 • Cookie di sessione. Questi cookie sono cookie temporanei che rimangono sul computer o sul dispositivo dell’utente fino a quando l’utente non lascia i nostri siti web. Consentono ai nostri siti web di collegare le azioni dell’utente durante una sessione del browser. Possiamo utilizzarli per una varietà di scopi, come ricordare ciò su si è fatto clic nella pagina precedente visitata. Una sessione inizia quando un utente apre una finestra del browser e termina quando la finestra del browser è chiusa, dopodiché tutti i cookie di sessione scadono e vengono eliminati;
 • Cookie persistenti. Questi cookie rimangono sul dispositivo dell’utente per molto più tempo o fino a quando l’utente li elimina manualmente (la durata del cookie sul dispositivo dipenderà dalla durata o dalla “longevità” del cookie specifico, nonché dalle impostazioni del browser). I cookie persistenti possono essere utilizzati per una varietà di scopi, tra cui ricordare le preferenze e le scelte degli utenti quando utilizzano un sito o per indirizzare la pubblicità.

2. Cookie che utilizziamo

Utilizziamo diversi tipi di cookie come indicato di seguito:

 • Cookie strettamente necessari: questi cookie sono necessari affinché i nostri siti web funzionino correttamente. Consentono all’utente di spostarsi all’interno dei nostri siti web e di utilizzare le funzionalità. Senza questi cookie, l’utente non sarebbe in grado di navigare tra le pagine o utilizzare alcune funzionalità principali. Poiché questi cookie sono necessari per il funzionamento dei nostri siti web e dei Servizi all’utente, non richiediamo il consenso dell’utente per il loro utilizzo. È possibile impostare il browser in modo che blocchi o avvisi l’utente sui cookie strettamente necessari, ma in tal caso, alcune parti dei siti web potrebbero non funzionare.
 • Cookie analitici: questi cookie ci aiutano a comprendere come interagire con i nostri siti web fornendo informazioni come le pagine visitate, il tempo trascorso sui siti web e qualsiasi problema riscontrato, come i messaggi di errore. Le informazioni raccolte da questi cookie hanno lo scopo di generare statistiche aggregate e ci aiutano a migliorare il funzionamento dei nostri siti web. Ove richiesto dalla legge, otterremo il consenso dell’utente prima di inserire cookie analitici sul suo dispositivo.
 • Cookie di funzionalità: questi cookie consentono ai nostri siti web di ricordare se l’utente abbia precedentemente visitato i nostri siti web o le scelte che abbia fatto (come il nome utente, la lingua, la regione o le preferenze) per fornire un’esperienza online più personalizzata. Ove richiesto dalla legge, otterremo il consenso dell’utente prima di inserire cookie di funzionalità sul suo dispositivo.
 • Cookie pubblicitari: questi cookie vengono utilizzati per fornire contenuti più rilevanti per l’utente e i suoi interessi. Possono essere utilizzati per fornire pubblicità mirata o per limitare il numero di volte in cui l’utente visualizza una pubblicità. Ci aiutano a misurare l’efficacia delle campagne pubblicitarie sui nostri siti web e possono anche comportare la visualizzazione di annunci pubblicitari per alcuni dei nostri prodotti che potrebbero interessare l’utente quando visita altri siti web o app. Possiamo condividere queste informazioni con terze parti, compresi gli inserzionisti. Ove richiesto dalla legge, otterremo il consenso dell’utente prima di inserire cookie pubblicitari sul suo dispositivo.
 • Tecnologia di interazione e-mail: le nostre e-mail possono contenere web beacon per indicare se sono aperte e verificare eventuali clic sui link all’interno di un’e-mail. Noi (o il nostro fornitore di servizi di marketing per nostro conto) utilizziamo queste informazioni per aiutarci a comprendere come si sia svolta una campagna e-mail, quali tipi di e-mail e contenuti i nostri destinatari trovino interessanti e quali azioni abbiano intrapreso i nostri destinatari, in modo da poter migliorare le nostre campagne e-mail in futuro e rendere le nostre e-mail più pertinenti per i nostri destinatari. Se l’utente non desidera che il web beacon venga scaricato sul suo dispositivo, deve scegliere di ricevere e-mail da noi in testo semplice piuttosto che in versione HTML.

Per ulteriori dettagli sui cookie che utilizziamo, consultare le preferenze sui cookie.

3. Come controllare l’uso dei cookie?

A seconda di dove l’utente accede ai Servizi, potrebbe ricevere un banner dei cookie o un altro strumento per fornire le autorizzazioni prima dell’impostazione dei cookie diversi dai quelli strettamente necessari. In questo caso, imposteremo questi cookie solo con il consenso dell’utente.

Per limitare il tracciamento è possibile impostare:

 • il blocco dei cookie sul browser. La maggior parte dei browser consente di rimuovere o rifiutare i cookie, inclusi i cookie utilizzati per la pubblicità basata sugli interessi. Per farlo, seguire le istruzioni nelle impostazioni del browser. Per istruzioni su come disattivare o eliminare i cookie sui browser più diffusi, consultare i link riportati di seguito. Se l’utente disabilita o elimina i cookie, tuttavia, potrebbe dover modificare manualmente alcune preferenze ogni volta che visita il sito web e alcune funzionalità potrebbero non funzionare.

Per ulteriori informazioni sui cookie e su come gestirli ed eliminarli, visitare www.allaboutcookies.org o www.networkadvertising.org/choices.

 • Bloccare l’utilizzo dell’ID pubblicitario nelle impostazioni del cellulare. Le impostazioni del dispositivo mobile possono fornire funzionalità per limitare l’uso dell’ID pubblicitario associato al dispositivo mobile per scopi pubblicitari basati sugli interessi.
 • Utilizzare plug-in o browser per la privacy. È possibile bloccare i nostri servizi dalle impostazioni dei cookie utilizzando un browser con funzionalità di privacy, come Brave, o installando plug-in del browser come Privacy BadgerDuckDuckGoGhostery o uBlock Origin, e configurandoli per bloccare cookie/tracker di terze parti.
 • Strumenti di opt-out su piattaforma. Le seguenti piattaforme offrono strumenti di opt-out o disattivazione che consentono all’utente di rinunciare all’uso delle sue informazioni per la pubblicità basata sugli interessi:

Si noti che, poiché questi meccanismi di opt-out sono specifici per il dispositivo o il browser su cui vengono esercitati, sarà necessario eseguire l’opt-out su ogni browser e dispositivo utilizzato.

4. Modifiche alla nostra Informativa sui cookie

Manteniamo la nostra Informativa sui cookie sotto regolare revisione e inseriremo eventuali aggiornamenti su questo sito web.

5. Contatti

In caso di domande o commenti sulla presente Informativa sui Cookie o sulle nostre pratiche in materia di privacy, lo invitiamo a contattarci via e-mail all’indirizzo privacy@bioconbiologics.com o a scriverci utilizzando i seguenti estremi di contatto:

Ethics & Compliance Department
Biocon House, Tower 3, Semicon Park
Hosur Road, Electronics City Phase II
Bangalore-560100, India

The Cookie Policy was Last Updated on August 23, 2023

Dit Cookiebeleid legt uit hoe Biologics Limited en de daaraan gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (gezamenlijk “Biocon Biologics”, “wij”, “ons” of “onze”) cookies en soortgelijke technologieën gebruiken in verband met onze Diensten, waaronder tools zoals webbeacons en trackingpixels. Dit Cookiebeleid verwijst naar al deze technologieën gezamenlijk als “cookies”.

Het staat u vrij om uw browser of besturingssysteem zo in te stellen dat cookies die niet nodig zijn voor het functioneren van onze websites, worden beperkt of geweigerd. Als u dit doet, kunt u bepaalde functies op onze websites mogelijk niet gebruiken of kunt u niet ten volle profiteren van alles wat wij aanbieden.

In bepaalde omstandigheden verzamelen we via deze cookies uw persoonsgegevens, waaronder uw IP-adres, informatie over de manier waarop u onze websites gebruikt, uw keuze van internetbrowser, het type apparaat waarmee u onze websites bezoekt en uw locatie. Lees ons Privacybeleid om onze privacywerkwijzen en de manier waarop wij dergelijke persoonsgegevens verzamelen en behandelen, te begrijpen.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (computer, mobiele telefoon enz.) worden geplaatst door bepaalde websites die u bezoekt of e-mails die u opent. Cookies verzamelen over het algemeen standaard internetgegevens en informatie over bezoekersgedrag. Cookies worden veel gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website.

Cookies kunnen ‘eigen cookies’ of ‘cookies van derden’ zijn, afhankelijk van het domein waarvan ze afkomstig zijn. Eigen cookies worden door ons geplaatst. De gegevens die wij via deze cookies verzamelen, worden door ons gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van dit Cookiebeleid en ons Privacybeleid. Cookies van derden worden geplaatst door andere partijen. De gegevens die via deze cookies worden verzameld, worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van die partijen. Onze websites gebruiken zowel permanente cookies als sessiecookies:

 • Sessiecookies. Deze cookies zijn tijdelijke cookies die op uw computer of apparaat blijven staan totdat u onze websites verlaat. Ze stellen onze websites in staat om uw acties tijdens een browsersessie aan elkaar te koppelen. We kunnen ze gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals onthouden waar u op hebt geklikt op de vorige bezochte pagina. Een sessie begint wanneer een gebruiker een browservenster opent en eindigt wanneer het browservenster wordt gesloten, waarna alle sessiecookies vervallen en worden verwijderd.
 • Permanente cookies. Deze cookies blijven veel langer op uw apparaat staan of totdat u ze handmatig verwijdert (hoelang de cookie op uw apparaat blijft staan, hangt af van de duur of ‘levensduur’ van de specifieke cookie, evenals uw browserinstellingen). Permanente cookies kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder het onthouden van de voorkeuren en keuzes van gebruikers bij het gebruik van een website of om doelgerichte reclame te tonen.

2. Cookies die we gebruiken

We gebruiken verschillende soorten cookies zoals hieronder uiteengezet:

 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig om onze websites correct te laten functioneren. Ze stellen u in staat om door onze websites te navigeren en de functies van onze website te gebruiken. Zonder deze cookies zou u niet tussen pagina’s kunnen navigeren of bepaalde kernfuncties van onze websites kunnen gebruiken. Aangezien deze cookies noodzakelijk zijn voor het aan u aanbieden van onze websites en Diensten, hebben we uw toestemming voor het gebruik ervan niet nodig. U kunt uw browser zo instellen dat strikt noodzakelijke cookies worden geblokkeerd of dat u ervoor wordt gewaarschuwd. Als u dit doet, werken sommige delen van de websites mogelijk niet.
 • Analytische cookies: Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe u omgaat met onze websites door informatie te verstrekken zoals de bezochte pagina’s, de tijd die u op de websites doorbrengt en eventuele problemen die u tegenkomt, zoals foutmeldingen. De informatie die deze cookies verzamelen is bedoeld om geaggregeerde statistieken te genereren, wat ons helpt om de werking van onze websites te verbeteren. Waar dit wettelijk vereist is, zullen wij uw toestemming vragen voordat we analytische cookies op uw apparaat plaatsen.
 • Functionele cookies: Deze cookies stellen onze websites in staat om te onthouden of u onze websites eerder hebt bezocht of welke keuzes u op onze websites maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal, regio of voorkeuren) zodat wij een meer gepersonaliseerde online-ervaring kunnen bieden. Waar dit wettelijk vereist is, zullen wij uw toestemming vragen voordat we functionele cookies op uw apparaat plaatsen.
 • Advertentiecookies: Deze cookies worden gebruikt om inhoud aan te bieden die relevanter is voor u en beter aansluit op uw interesses. Ze kunnen worden gebruikt om gerichte reclame te tonen of om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Ze helpen ons de effectiviteit van reclamecampagnes op onze websites te meten en kunnen er ook toe leiden dat u bij een bezoek aan andere websites of bij het gebruik van apps advertenties ziet voor sommige van onze producten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. We kunnen deze informatie delen met derden, waaronder adverteerders. Waar dit wettelijk vereist is, zullen wij uw toestemming vragen voordat we advertentiecookies op uw apparaat plaatsen.
 • Technologie voor e-mailinteractie: Onze e-mails kunnen webbeacons bevatten om ons te vertellen of ze worden geopend en om eventuele klikken op links in een e-mail te verifiëren. Wij (of onze marketingdienstverlener namens ons) gebruiken deze informatie om te begrijpen hoe een e-mailcampagne heeft gepresteerd, welke soorten e-mails en inhoud onze ontvangers interessant vinden en welke acties onze ontvangers hebben ondernomen, zodat we onze e-mailcampagnes in de toekomst kunnen verbeteren en onze e-mails relevanter kunnen maken voor onze ontvangers. Als u niet wilt dat het webbeacon op uw apparaat wordt gedownload, moet u ervoor kiezen om e-mails van ons te ontvangen in de vorm van platte tekst in plaats van HTML.

Raadpleeg de cookievoorkeuren voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

3. Hoe kunt u het gebruik van cookies beheren?

Afhankelijk van waar u toegang hebt tot de Diensten, kunt u een cookiebanner of een andere tool te zien krijgen om toestemming te geven voordat andere cookies dan strikt noodzakelijke cookies worden geplaatst. In dit geval zullen we deze cookies alleen plaatsen met uw toestemming.

U kunt het volgen ook beperken op de volgende manieren:

 • Cookies blokkeren in uw browser. In de meeste browsers kunt u cookies verwijderen of weigeren, inclusief cookies die worden gebruikt voor reclame op basis van interesses. Volg hiervoor de instructies in uw browserinstellingen. Zie de onderstaande links voor instructies over het uitschakelen of verwijderen van cookies in populaire browsers. Als u cookies uitschakelt of verwijdert, moet u mogelijk elke keer dat u de website bezoekt sommige voorkeuren handmatig aanpassen en werken sommige functionaliteiten mogelijk niet.

Ga voor meer informatie over cookies en hoe ze kunnen worden beheerd en verwijderd naar www.allaboutcookies.org of www.networkadvertising.org/choices.

 • Advertentie-ID’s blokkeren in uw mobiele instellingen. De instellingen van uw mobiele apparaat kunnen functionaliteit bieden om het gebruik van de advertentie-ID die aan uw mobiele apparaat is gekoppeld, te beperken voor op interesse gebaseerde reclamedoeleinden.
 • Privacyplug-ins of speciale browsers gebruiken. U kunt voorkomen dat onze diensten cookies plaatsen door een browser met privacyfuncties te gebruiken, zoals Brave, of door browserplug-ins te installeren zoals Privacy Badger, DuckDuckGo, Ghostery of uBlock Origin en deze zo te configureren dat cookies/trackers van derden worden geblokkeerd.
 • Afmelden voor een platform. De volgende platforms bieden afmeldfuncties waarmee u zich kunt afmelden voor het gebruik van uw informatie voor reclame op basis van interesses:

Doordat deze afmeldmechanismen specifiek bedoeld zijn voor het apparaat dat of de browser die u gebruikt, moet u zich afmelden in elke browser die en op elk apparaat dat u gebruikt.

4. Wijzigingen in ons Cookiebeleid

We passen ons Cookiebeleid regelmatig aan en plaatsen elke update op deze website.

5. Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over ons Cookiebeleid of onze informatiewerkwijzen, neem dan contact met ons op via e-mail op privacy@bioconbiologics.com of schrijf ons aan de hand van de volgende gegevens:

Ethics & Compliance Department
Biocon House, Tower 3, Semicon Park
Hosur Road, Electronics City Phase II
Bangalore-560100, India

Zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 23. augusta 2023

Tieto zásady používania súborov cookie vysvetľujú, ako spoločnosť Biologics Limited a jej pridružené a dcérske spoločnosti (spolu ďalej ako „Biocon Biologics“, „my“, „nás“ alebo „naše“ vo všetkých gramatických tvaroch) používajú v súvislosti s našimi službami súbory cookie a podobné technológie vrátane nástrojov, ako sú webové majáky a sledovacie pixely. Tieto zásady používania súborov cookie označujú všetky tieto technológie spoločne ako „súbory cookie“.

Môžete slobodne nastaviť svoj prehliadač alebo nastavenia operačného systému tak, aby obmedzili alebo odmietli súbory cookie, ktoré nie sú potrebné na fungovanie našich webových stránok, ale tým možno nebudete môcť používať určité funkcie na našich webových stránkach alebo plne využívať všetky naše ponuky.

Za určitých okolností zhromažďujeme osobné údaje o vás prostredníctvom týchto súborov cookie, ktoré môžu zahŕňať vašu IP adresu, informácie o spôsobe, akým používate naše webové stránky, váš výber internetového prehliadača, typ zariadenia, z ktorého pristupujete na naše webové stránky, a miesto, kde na svete sa nachádzate. Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili naše postupy ochrany osobných údajov týkajúce sa zhromažďovania a používania takýchto osobných údajov.

1. Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory umiestnené do vášho zariadenia (počítač, mobilný telefón atď.) určitými webovými stránkami, ktoré navštívite, alebo e-mailmi, ktoré otvoríte, a vo všeobecnosti zhromažďujú štandardné informácie o internetovom protokole a informácie o správaní návštevníkov. Bežne sa používajú na fungovanie webových stránok alebo na to, aby fungovali efektívnejšie, ako aj na poskytovanie informácií majiteľom webových stránok.

Súbory cookie môžu byť „prvej strany“ alebo „tretích strán“ v závislosti od domény, ktorá ich nastavuje. Súbory cookie prvej strany nastavujeme my a informácie zhromaždené z týchto súborov cookie používame v súlade s podmienkami týchto zásad používania súborov cookie a našich zásad ochrany osobných údajov. Súbory cookie tretích strán nastavujú tretie strany a informácie sa zhromažďujú a používajú v súlade so zásadami ochrany osobných údajov týchto strán. Naše webové stránky používajú trvalé súbory cookie aj súbory cookie relácie:

 • Súbory cookie relácie. Tieto súbory cookie sú dočasné súbory cookie, ktoré zostávajú vo vašom počítači alebo zariadení, kým neopustíte naše webové stránky. Umožňujú našim webovým stránkam prepojiť vaše akcie počas relácie prehliadača. Môžeme ich použiť na rôzne účely, napríklad na zapamätanie si toho, na čo ste klikli, na predchádzajúcej navštívenej stránke. Relácia sa začína, keď používateľ otvorí okno prehliadača a skončí sa, keď sa zatvorí okno prehliadača, po ktorom vyprší platnosť všetkých súborov cookie relácie a odstráni sa.
 • Trvalé súbory cookie. Tieto súbory cookie zostávajú vo vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich manuálne neodstránite (ako dlho zostane súbor cookie vo vašom zariadení, bude závisieť od trvania alebo „životnosti“ konkrétneho súboru cookie, ako aj od nastavení vášho prehliadača). Trvalé súbory cookie sa môžu používať na rôzne účely vrátane zapamätania si preferencií a volieb používateľov pri používaní stránok alebo na zacielenie reklamy.

2. Súbory cookie, ktoré používame

Používame rôzne typy súborov cookie, ako je uvedené nižšie:

 • Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie našich webových stránok. Umožňujú vám pohybovať sa po našich webových stránkach a používať funkcie našich webových stránok. Bez týchto súborov cookie by ste sa nemohli pohybovať medzi stránkami ani používať určité základné funkcie našich webových stránok. Keďže tieto súbory cookie sú potrebné na poskytovanie našich webových stránok a služieb pre vás, nevyžadujeme váš súhlas s ich používaním. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozornil na nevyhnutne potrebné súbory cookie, ale ak tak urobíte, niektoré časti webových stránok nemusia fungovať.
 • Analytické súbory cookie: Tieto súbory cookie nám pomáhajú pochopiť, ako interagujete s našimi webovými stránkami, a to poskytovaním informácií, ako sú navštívené stránky, čas strávený na webových stránkach a akékoľvek vzniknuté problémy, ako sú chybové hlásenia. Informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, slúžia na účely generovania agregovaných štatistík a pomáhajú nám zlepšiť spôsob, akým naše webové stránky fungujú. Ak to vyžadujú právne predpisy, získame váš súhlas pred umiestnením analytických súborov cookie do vášho zariadenia.
 • Funkčné súbory cookie: Tieto súbory cookie umožňujú našim webovým stránkam zapamätať si, či ste predtým navštívili naše webové stránky, alebo voľby, ktoré urobíte na našich webových stránkach (napríklad vaše používateľské meno, jazyk, región alebo preferencie) na poskytovanie osobnejšieho online prostredia. Ak to vyžadujú právne predpisy, získame váš súhlas pred umiestnením funkčných súborov cookie do vášho zariadenia.
 • Reklamné súbory cookie: Tieto súbory cookie sa používajú na poskytovanie obsahu, ktorý je relevantnejší pre vás a vaše záujmy. Môžu sa použiť na poskytovanie cielenej reklamy alebo na obmedzenie počtu zobrazení reklamy. Pomáhajú nám merať účinnosť reklamných kampaní na našich webových stránkach a môžu tiež viesť k tomu, že budete vidieť reklamy na niektoré z našich produktov, ktoré by vás mohli zaujímať pri návšteve iných webových stránok alebo aplikácií. Tieto informácie môžeme poskytnúť tretím stranám vrátane inzerentov. Ak to vyžadujú právne predpisy, získame váš súhlas pred umiestnením reklamnýchborov cookie do vášho zariadenia.
 • Technológia interakcie e-mailov: Naše e-maily môžu obsahovať webové majáky, ktoré nám oznámia, či sú otvorené, a overia akékoľvek kliknutia na odkazy v e-maile. My (alebo náš poskytovateľ marketingových služieb v našom mene) používame tieto informácie, aby nám pomohli pochopiť, ako sa e-mailová kampaň vykonáva, aké typy e-mailov a obsahu naši príjemcovia považujú za zaujímavé a aké kroky podnikli naši príjemcovia, aby sme mohli v budúcnosti zlepšiť naše e-mailové kampane a urobiť naše e-maily relevantnejšími pre našich príjemcov. Ak si neželáte, aby sa do vášho zariadenia stiahol webový maják, mali by ste si od nás radšej prijímať e-maily vo formáte obyčajného textu ako vo formáte HTML.

Ďalšie podrobnosti o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v preferenciách súborov cookie.

3. Ako môžete kontrolovať používanie súborov cookie?

V závislosti od toho, odkiaľ pristupujete k službám, vám môže byť poskytnutý banner súborov cookie alebo iný nástroj na poskytnutie povolení pred nastavením iných súborov cookie, než sú nevyhnutne potrebné súbory cookie. V takom prípade tieto súbory cookie nastavíme iba s vaším súhlasom.

Sledovanie môžete obmedziť aj:

 • Blokovanie súborov cookie v prehliadači. Väčšina prehliadačov vám umožňuje odstrániť alebo odmietnuť súbory cookie vrátane súborov cookie používaných na reklamu založenú na záujmoch. Postupujte podľa pokynov v nastaveniach prehliadača. Pokyny na vypnutie alebo odstránenie súborov cookie v obľúbených prehliadačoch nájdete na nižšie uvedených odkazoch. Ak však zakážete alebo odstránite súbory cookie, možno budete musieť manuálne upraviť niektoré predvoľby pri každej návšteve webových stránok a niektoré funkcie nemusia fungovať.

Ďalšie informácie o súboroch cookie a o tom, ako ich možno spravovať a odstraňovať, nájdete na stránke www.allaboutcookies.org alebo www.networkadvertising.org/choices.

 • Blokovanie používania reklamného ID v mobilných nastaveniach. Nastavenia vášho mobilného zariadenia môžu poskytovať funkciu na obmedzenie používania reklamného ID spojeného s vaším mobilným zariadením na reklamné účely založené na záujmoch.
 • Používanie súkromných doplnkov alebo prehliadačov. Naše služby môžete zablokovať pred nastavením súborov cookie pomocou prehliadača s funkciami ochrany osobných údajov, ako je Brave, alebo inštaláciou doplnkov prehliadača, ako je Privacy BadgerDuckDuckGoGhostery alebo uBlock Origin a ich konfiguráciou tak, aby blokovali súbory cookie/sledovače tretích strán.
 • Platforma sa odhlási. Nasledujúce platformy ponúkajú funkcie na odhlásenie, ktoré vám umožňujú odhlásiť sa z používania vašich údajov na reklamu založenú na záujmoch:

Upozorňujeme, že keďže tieto mechanizmy odhlásenia sú špecifické pre zariadenie alebo prehliadač, v ktorom sa vykonávajú, musíte sa odhlásiť v každom prehliadači a zariadení, ktoré používate.

4. Zmeny našich zásad používania súborov cookie

Naše zásady používania súborov cookie pravidelne kontrolujeme a všetky aktualizácie umiestnime na tieto webové stránky.

5. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad používania súborov cookie alebo informačných postupov, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na adrese privacy@bioconbiologics.com alebo nám napíšte pomocou nasledujúcich údajov:

Ethics & Compliance Department
Biocon House, Tower 3, Semicon Park
Hosur Road, Electronics City, Phase II
Bangalore-560100, India

Share